radca prany
radca prawny
Iwona Czuchraj-Jarzembowska
radca prawny
Karolina Łupińska-Koc
radca prawny
Piotr Kundzicz
adwokatura

Mediacje - mediator sądowy i rodzinny

Mediacje to dobry sposób na polubowne rozwiązywanie konfliktów.

Mediacje to dobrowolny i poufny proces, w którym fachowo przygotowany, niezależny i bezstronny mediator za zgodą stron, pomaga im poradzić sobie z konfliktem.
Mediacja pozwala jej uczestnikom określić kwestie sporne, zmniejszyć bariery komunikacyjne, opracować propozycje rozwiązań i, jeśli taka jest wola stron, zawrzeć wzajemnie satysfakcjonujące porozumienie.
Powodzenie mediacji jako skutecznej metody rozwiązywania konfliktów zależy w dużym stopniu od profesjonalizmu mediatorów i wysokiego poziomu ich etyki zawodowej.

W naszej Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów możecie Państwo liczyć na profesjonalne wsparcie mediatorów z wieloletnim doświadczeniem prawniczym i tytułami radców prawnych.

Co może być przedmiotem mediacji?

Przedmiotem mediacji mogą być na przykład sprawy rodzinne, sprawy karne, sprawy o zapłatę, zniesienie współwłasności, sprawy pracownicze, rozwiązanie lub niewykonanie umowy, podział majątku dorobkowego, dział spadku oraz sprawy dotyczące sporów sąsiedzkich.

Klientom poszukującym sposobu na pozasądowe rozwiązanie problematycznych kwestii mediatorzy Kancelarii Radców Prawnych w Białymstoku zapewnieniają najwyższe standardy postępowania mediacyjnego, zaangażowanie w dążeniu do wypracowania porozumienia oraz najkorzystniejsze warunki wypracowanego kompromisu zgodnie z wolą obu stron mediacji. W pracy mediatora wykorzystujemy najlepsze doświadczenia zawodowe oraz osobiste predyspozycje w celu zapewnienia możliwie najkorzystniejszego rozwiązania sporu.

Jakie są standardy postępowania mediacyjnego?

- Mediator dba o dobrowolność uczestniczenia w mediacji i zawierania porozumienia
- Mediator jest neutralny wobec przedmiotu sporu
- Mediator jest bezstronny wobec uczestników mediacji
- Jeśli mediator nie jest w stanie prowadzić mediacji w bezstronny sposób, jest zobowiązany do wycofania się z postępowania mediacyjnego
- Zarówno mediacja, jej przebieg i rezultaty są objęte tajemnicą. Mediator nie ujawnia nikomu informacji, które uzyskuje podczas prowadzenia mediacji,
   z wyjątkiem przestępstw wymienionych w art. 240 k.k.
- Przed rozpoczęciem postępowania mediacyjnego mediator przedstawia stronom zasady, przebieg, cele i możliwe rezultaty mediacji
- Mediator dba o wysoki poziom swoich kwalifikacji zawodowych. Mediator stale pogłębia i doskonali swoje umiejętności,
   a także dba o utrzymanie wysokiego poziomu etyki zawodowej.
- Mediator współpracuje z innymi specjalistami dla dobra postępowania mediacyjnego
- Mediator zapewnia stronom odpowiednie miejsce do prowadzenia mediacji
- Mediator rzetelnie informuje o swoich usługach w sposób profesjonalny, uczciwy i godny
 
Mediatorzy w  Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej.
 

Jak od strony formalnej wygląda zakończenie mediacji?

Dokładamy wysiłku aby prowadzone przez nas mediacje zakończyły się zawarciem wspólnie wypracowanej ugody. Wypracowaną ugodę podpisują strony. Mediator doręcza stronom odpis protokołu. Mediator przekazuje sądowi protokół oraz ugodę, o ile została zawarta. Zatwierdzona przez sąd ugoda ma moc prawną ugody zawartej przed sądem i kończy postępowanie.